بررسی سینتیی و مقایسه فعالیت کاتالیستهای هیدروتریتینگ در فرایند گوگرد زدایی تیوفن در گازوئیل

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر ، نتایج بررسی فرآیند گوگردزدایی توسط هیدروژن بر روی دو نوع کاتالیست هیدروتریتینگ ، در شرایط مشابه با شرایط عملیاتی ، ارائه شده و مورد مقایسه قرار گرفته است. فعالیت دو نوع کاتالیست تجارتی که تفاوت قابل ملاحظه ای از نظر خواص فیزیکی ساختار داخلی شامل سطح مخصوص و حجم حفرات، اندازه و شکل ظاهری ، دارند در دماهای مختلف و فشارهای بالا به منظور گوگردزدایی از گازوئیل بررسی شده است. کاتالیست (A) از نوع کاتالیستهای حفره ریز و کاتالیستهای حفره متوسط می باشد.
در این تحقیق ، مدل سرعت ذاتی واکنش گوگردزدایی در یک انتگرالی در شرایط بستر جویباری بدست آمده است.این مدل بصورت یکمدل تجربی قابل انطباق با شرایط عملی در فشارهای بالاتر از MPa 2/1 ، در دماهای بالاتر از 250 و در سرعتهای فضایی 4 تا 5/7 استخراج شده است. به منظور تعیین ضریب پیچش کاتالیست ، فعالیت کاتالیست مورد نظر در واکنش گوگردزدایی با توجه به اندازه و شکل دانه ها در شرایط وجود مقاومت نفوذی مجددا در راکتور انتگرالی مورد بررسی قرار گرفته است و پس از تعیین درصد تبدیل ،با کمک ارائه یک مدل ریاضی قابل انطباق با شرایط آزمایش، ضریب تأثیر پذیری، مدول تیل، ضریب نفوذ موثر و درنتیجه ضریب پیچش کاتالیستها تعیین شده است و در دو نوع کاتالیست مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. به نظر می رسد از پارامترهای حاصل در این تحقیق بتوان در مدلسازی و طراحی راکتورهای بستر جویباری در فرآیند گوگردزدایی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها