مطالعه توزیع دما و راندمان حرارتی در پره های منقطع با ضریب جابجایی متغیر و بهینه سازی هندسی آن در بویلرهای بازیافت حرارتی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله انتقال حرارت در پره های منقطع مورد مطالعه قرار گرفته است این پره ها معمولاً در دیگهای بازیافت حرارتی نیروگاههای سیکل ترکیبی بکار می روند. هدف از این بررسی یافتن شکل بهینه مقطع اینگونه پره ها با ضریب جابجایی متغیر می باشد. برای این منظور معادله هدایت حرارتی در حالت سه بعدی و برای پروفیلهای مستطیلی ، مثلثی، هذلولی و سهموی نوشته و با روش عددی اختلاف محدود حل شده است. به کمک نتایج بدست آمده توزیع درجه حرارت و راندمان حرارتی پره های منقطع با پروفیلهای مختلف فوق الذکر محاسبه و مقایسه شده اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که راندمان حرارتی پره های منقطع مستطیلی از دیگر پروفیلها بیشتر بوده و همچنین مقطع سهموی وضعیت بهینه برای این نوع پره ها با جرم ثابت را تشکیل می دهد.

کلیدواژه‌ها