دوره و شماره: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 1151، خرداد 1380 (71)