هیدرژناسیون انتخابی ترکیبات غیر اشباع روغن های نباتی و اثر اسیدهای چرب ترانس بر روی لیپوپروتئین کلسترول با دانسیته کم(LDL-C) و لیپوپروتئین کلسترول بادانسیته زیاد(HDL-C)

نویسنده

چکیده

هیدروژناسیون چربیها و روغن ها بعنوان عظیم ترین واکنش شیمیایی ساده در صنعت باقی خواهد ماند. با تولید روزافزون روغن سویا و اسید لینولنیک موجود در آن که احتمالاً منجر به طعم و بوی بد آن میشود، موضوع هیدرژناسیون انتخابی توجه زیادی را به خود جلب نموده است.
روغن های هیدرژنه ممکن است محتوی مقادیر زیادی،ایزومرهای وضعیتی و ایزومرهای فضائی اسید اولئیک ، سیس-اکتادسنوئیک اسید باشند. اسیدهای چرب ترانس (t-FA) ایزومرهای فضائی اسیدهای چرب غیراشباع می باشند که وضع مشابهی با اسیدهای چرب اشباع را برای آنها میتوان تصور کرد .
مطالعات کلینیکی از سال 1990 نشان داده است که در مقابل اسیدهای چرب غیراشباع سیس(بعنوان مثال،اسید اولئیک) ، اسیدهای چرب ترانس غلظت کلسترول کلی(TC)6 وغلظت لیپو پروتئین کلسترول با دانسیته کم(LDL-C)7 را افزایش میدهند در حالیکه تمایل دارند غلظت لیپوپروتئین کلسترول با دانسیته زیاد(HDL-C)8 را کاهش دهند .چون هیدرژناسیون همیشه توام با ایزومراسیون انجام میشود و به بیان دیگر هر قدر هیدرژناسیون با سلکتیویته بیشتری انجام شود تشکیل ایزومرهای بیشتری را نیز موجب میشود(بعنوان مثال ایزومرهای ترانس) . هدف از این مطالعه ارائه شرایط مناسب هیدرژناسیون در جهتی می باشد که بتوان ضمن حفظ خواص ویژه برای روغن از افزایش تشکیل ایزومرهای ترانس جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها