کنترل آب شستگی در اطراف پایه های پل

نویسندگان

چکیده

آب شستگی در اطراف پایه های پل همه ساله خسارات زیادی به پلها در سراسر جهان وارد میسازد و از این رو مطالعه بر روی کاهش میزان آب شستگی حائز اهمیت است. در این مطالعات نصب یک طوق بر روی پایه هائی با مقطع مستطیل به عنوان یک روش ساده و ارزان برای کاهش عمق آب شستگی مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این آزمایشها نشان دادند که نصب یک نیم طوق با پهنای نصف عرض پایه در 10 درصد عمق آب زیر بستر تا 40 درصد ونصب یک نیم طوق بزرگتر با پهنایی برابر عرض پایه در روی بستر تا حدود 80 درصد از میزان آب شستگی می کاهد. نصب طوق کوچکتر 10 درصد عمق بالاتر از یک طوق کوچک دیگر که خود روی بستر نصب شده است حدود 16 درصد دیگر از میزان آب شستگی خواهد کاست.

کلیدواژه‌ها