عیب یابی غیرمخرب سازه ای بکمک تحلیل علائم ارتعاشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله ارائه روشی تحلیلی برای نقص یابی سازه های انعطاف پذیر نامیرا از طریق اطلاعات مودال(فرکانسهای طبیعی و شکل مودها) است. در گزارش حاضر ضمن مرور مباحث گذشته، سعی شده است که از روابط جابجایی مقادیر و بردارهای ویژه برای ایجاد دستگاه روابط بین جابجایی فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای یک سیستم ارتعاشی با خواص فیزیکی اجزاء ان استفاده شود. سپس نقص یابی سازه از طریق حل دستگاه معادلات اخیر صورت می گیرد.
دو روش بسط مودال و روش مستقیم( مثل روش(Nelson بررسی شده و روش مناسب برای استخراج دستگاه جابجایی شکل مود اختیار شده است. برای جابجایی شکل مودهای تکراری نیز به شرط حفظ تعامد شکل مودهای تئوری متناظر،روش حل مستقیم بوسیله معکوس تعمیم یافته ماتریس ضرایب تایید شده است. روابط ریاضی ارائه شده برای خرپاها،تیرها و نیز قابها کاربرد دارد ، اما اصول تئوری کلی است. در پایان روش نقص یابی برای یافتن محل یک ترک که بوسیله اره موئی در یک قاب آهنی ایجاد شده است،بکار رفته و روش تحلیل بکمک تست تجربی مودال تحقیق و تایید شده است.

کلیدواژه‌ها