تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک

نویسندگان

چکیده

آنالیز محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر بار متحرک که به صورت قائم بر سطح محیط وارد میشود مورد نظر است. برای حل این مساله ، از توابع پتانسیل ارائه شده توسط اسکندری قادری و نورزاد که توابع اصلاح شده لخنیتسکی برای مسائل دینامیکی می باشد، استفاده میشود. در این روش ، دستگاه معادلات دیفرانسیل با مشتقات پاره ای با کمک توابع پتانسیل فوق به صورت مجزا درمی آید واین معادلات مجزا به کمک تبدیل انتگرالی فوریه حل میشوند. بنابراین، تغییر مکانها و تنشها در فضای فوریه به دست می آیند. سپس با اعمال تبدیل وارون فوریه و انتگرال گیری عددی تغییر مکانها و تنشهای ناشی از نیروی متحرک در فضای حقیقی به دست می آیند. در انتها به کمک سری فوریه، تغییر مکانها و تنشهای ناشی از بارهای هارمونیک با هم جمع شده و تغییر مکانها و تنشهای ناشی از بار متمرکز متحرک به دست می آیند. نتایج فوق برای محیطهای ایزوتوپ جانبی و نیز محیط ایزوتوپ به دست آمده و به صورت نمودارهایی ارائه میشوند.انطباق عالی نتایج بدست آمده از این مقاله با نتایج موجود در حالت ایزوتوپ صحت نتایج را نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها