بهینه سازی یک سیستم پیچیده و بزرگ ریخته گری بوسیله شبیه سازی کامپیوتری

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پروژه،ایجاد مدل فراگیر شبیه سازی در یک سیستم پیچیده و بزرگ ریخته گری، به منظور شناخت عملکرد سیستم و ارائه مجموعه ای از آلترناتیوهای بهینه می باشد. به منظور نائل آمدن به اهداف فوق، یک مدل شبیه سازی به زبانVisual SLAM در محیط نرم افزاری Awesim که از پیشرفته ترین نرم افزارهای حال حاضر دنیای شبیه سازی می باشد،ارائه شده است. در ابتدای فرایند ایجاد مدل،پس از بازدیدهای مکرر از خط تولید ، منطق حاکم بر فرایند تولید و همچنین اطلاعات زمانی مورد نیاز جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری و مهندسی قرار گرفت. پس از آن بر مبنای اطلاعات بدست آمده،مدل شبیه سازی ایجاد گردید و پس از تصدیق ،اعتبار آن در بیان سیستم واقعی مورد تایید قرار گرفت. ساختار مدل شبیه سازی ونتایج ان نیز توسط مدیران تولید و فنی تجزیه و تحلیل و مورد تایید قرار گرفت. به منظور شناخت منطقی از آنکه کدامین آلترناتویهای بهبود دهنده بیشترین تاثیر را بر میزان تولید را دارد ، از روشهای طراحی آزمایشها استفاده گردیده است. نهایتاً مجموعه ای از آلترناتیوهای بهینه و بهبود دهنده برای شرایط مختلف تولید ارائه گردیده است. از نکات بارز و انحصاری این تحقیق فراگیر بودن مدل شبیه سازی است بترتیبی که کلیه جزئیات ، عملیات و فرایندهای حاکم بر تولید ، نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت را در بر می گیرد. ثانیاً مدیران و تصمیم گیرندگان میتوانند براحتی از پایگاه قواعد شبیه سازی برای در نظر گرفتن آلترناتیوهای مختلف تولید استفاده نمایند. ثالثاً مدل مزبور وضعیتهای بهینه تولید تحت شرایط مختلف و نحوه ارتقاء و تغییر مکانیزمهای موجود در این راستا را به مدیران نشان میدهد. با توجه به آنکه مدل شبیه سازی کامپیوتری مورد تصدیق ، تعیین اعتبار و تایید شرکت قرار گرفته است و کلیه جزئیات فرآیند فولادسازی و ریخته گری را در برمی گیرد. میتواند برای برنامه ریزی استراتژیک،بلندمدت وکوتاه مدت و توسعه ظرفیت سیستم استفاده شود و صدها میلیارد تومان سودآوری داشته باشد. شایان ذکر است که مدل شبیه سازی و نتایج حاصل از آن ، در حال حاضر در سیستم مورد بررسی در حال اجرا می باشد.

کلیدواژه‌ها