شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین با مکانیزم چگالش فیزیکی

نویسندگان

چکیده

یکی از مهمترین مسائل در فرآیند شکست حرارتی هیدروکربنها، نشست و تشکیل لایه کک در دیواره داخلی راکتور و مبدل خط انتقال(TLE) می باشد. تشکیل و نشست کک در این نوع از مبدلها بدو صورت انجام میشود. در مکانیزم اول تشکیل کک در نیمه اول TLE بدلیل بالا بودن دمای گازهای شکست حرارتی و در اثر ادامه این واکنشها اتفاق میافتد. در نیمه دوم TLE بدلیل افت دمای محسوس (T<500°C)،نشست کک توسط مکانیزم چگالش فیزیکی ادامه می یابد.
در این مقاله در ادامه مدلسازی و شبیه سازی مبدلهای خط انتقال (TLE) در واحدهای اولفین‌]1[ ،با ارائه یک مدل ریاضی ، شبیه سازی نشست کک در این مبدل با در نظر گرفتن پدیده چگالش فیزیکی انجام و بصورت یک نرم افزار کامپیوتری ارائه شده است. قابلیتهای نرم افزار مورد نظر شامل پیش بینی زمان عملکرد مبدل،توزیع درجه حرارت گاز و افت فشار در طول مبدل می باشد. در پایان برای اطمینان از صحت محاسبات انجام شده،نتایج بدست آمده با نتایج موجود از داده های عملی واحد اولفین پتروشیمی اراک مقایسه شده است. این مقایسه صحت نتایج ودقت مدل ریاضی بکار رفته را نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها