تحلیل غیر خطی قاب های دو بعدی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر دور گیری فولادهای عرضی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از یک الگوی جزء درشت اجزاء محدود(Mac.FEM) ، تحلیل غیرخطی(هندسی و مصالح) قاب های دو بعدی بتن آرمه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. در مبحث مقاومت مصالح،برای محاسبه سفتی خمشی(EI) هر مقطع بایستی محوری بعنوان محور مبنا در نظر گرفت. در تحلیل های کشسانی خطی،محور مبنای محاسبه سفتی خمشی،مرکز هندسی مقطع می باشد.در تحلیل های غیرخطی با در نظر گرفتن تغییر رفتار مصالح در طی بارگذاری،دیگر مرکز هندسی،محورمبنا نخواهد بود. در این مقاله به منظور محاسبه سفتی خمشی،از محور مبنای جدیدی به نام مرکز سفتی که بر پایه روابط مقاومت مصالح و اجزای محدود بدست می آید ، استفاده شده که در طی تحلیل جابجا می گردد. این در حالی است که پژوهشگران تاکنون در تحلیل ها محور ثابتی را بکار برده اند. در بحث رفتار فشاری بتن،تاثیر فولادهای عرضی در افزایش مقاومت مقاطع بتن مسلح در نظر گرفته شده است . تاثیر این نوع فولادها حتی در رفتار تیرهای طرح شده با فولاد زیاد نیز قابل توجه می باشد. مقایسه نتایج تحلیل به کمک الگوی یاد شده با نتایج آزمایش و دیگر تحلیل ها نشان میدهد که الگوی بکار رفته با تکیه بر مرکز سفتی پیشنهادی و عامل دورگیری بخوبی رفتار و مقاومت نهایی سازه را پیش بینی می کند.

کلیدواژه‌ها