دوره و شماره: دوره 38، شماره 6 - شماره پیاپی 405، زمستان 1383 (88)