کاربرد پروب الکتریکی یک و دو سوزنی برای اندازه گیری در جریان های مخلوط آب و هوا

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به معرفی و بررسی عملکرد پروب های الکتریکی یک سوزنی و دو سوزنی با قابلیت های جدیدتوسعه یافته ، برای اندازه گیری مشخصه های جریان مخلوط اب و هوا می پردازد . پروب الکتریکی یک سوزنی جدید ، قابلیت اندازه گیری غلظت هوا و شمارش تعداد حباب ها را با سرعت نمونه گیری بسیار بالا دارا می باشد . از دیگر مزایای این پروب ، تحلیل و نمایش نتایج ، همزمان با برداشت اطلاعات می باشد . به منظور کالیبراسیون مدار این پروب الکتریکی بیش از 30 آزمایش در جریان آب و هوا انجام ، و مقدار ولتاژ آستانه مدار تعیین شده است . برای اندازه گیری سرعت جریان ، پروب دوسوزنی مورد استفاده قرار می گیرد . مشخصات پروب الکتریکی دو سوزنی مشابه پروب یک سوزنی است با این تفاوت که برای امکان اندازه گیری سرعت جریان دارای یک سوزن اضافی می باشد . به منظور بررسی عملکرد این پروب ، نتایج اندازه گیری سرعت جریان توسط پروب الکتریکی دو سوزنی با نتایج اندازه گیری توسط لوله پیتو مقایسه گردیده است . نتایج نشان می دهد که حداکثر تفاوت در نتایج اندازه گیری کمتراز 4% می باشد .

کلیدواژه‌ها