کاربرد معادلات مالتی کوادریک در مثلث بندی هوایی

نویسندگان

چکیده

با توجه به توسعه علومی که بر مبنایموقعیت عمل می کنند ، نیاز به روشی دقیق جهت تعیین مختصات ، حائز اهمیت می باشد . در این بین فتوگرامتری در طی آن عملیات مثلث بندی می تواند به کمک ترانسفورماسیون هایی با حداقل نقاط کنترل و صرف کمترین هزینه و زمان ، مختصات زمینی نقاط فرعی را با دقت بالایی برآورد کند . در این مرحله ترانسفورماسیون هایی نظیر چند جمله ایها ، معادلات شرط هم خطی و .... مطرح می گردند . می توان از ترانسفورماسیون های دیگر همچون برخی از روش های درون یابی نیز استفاده نمود. بطور نمونه تابع (MQ) علیرغم این که بسیار ساده در فهم می باشد و نیازی به خطی کردن ندارد ، با تخصیص تابع وزن بر اساس فاصله نقاط از یکدیگر ، موجب تعیین مجهولات با دقت خوبی می شود.
با توجه به نحوه خاص پراکندگی نقاط کنترل در مثلث بندی ، در این تحقیق قابلیت معادلات MQ در بدست آوردن مختصات زمینی نقاط فرعی با استفاده زا نقاط کنترل ، تست و بررسی گردیده است . طی پیادهسازی الگوریتم مورد نظر نتایج حاصله بیانگر این مطلب است که روش MQ نسبت بهروش مدل پیوسته دقیق تر بوده و لی دقت آن ازدو روش مدل مستقل و دسته اشعه کمتر می باشد که می توان با استفاده از تکنیک هایی نظیر انتخاب چند جمله ای مناسب قابل اعمال قبل یا همزمان با حل سیستم معادلات MQ و یا وارد کردن پارامتر شکل مناسب ، دقت را بهبود بخشید . همچنین در این تحقیق از معادلا ت MQ به عنوان یک تکنیک پس پردازش جهت کاهش خطای سیستماتیکی که رد طول عملیات فتوگرامتری ممکمن است ایجاد شود ، استفاده شده است که چنانچه نقاط chech طراحی شده جهت حذف این خطا دارای پراکندگی مناسب در منطقه مورد نظر باشند می توان تا حد زیادیخطای سیستماتیک را حذف نمود .

کلیدواژه‌ها