تعیین ژئوئید محلی با استفاده از داده های مرزی حاصل از ثقل سنجی و ارتفاع سنجی ماهواره ای مطالعه خاص : ژئوئید دقیق ایران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مسئله مرزی ابل – پولسن بیضوی با مقادیر مرزی از نوع شتاب ثقل ( حاصل از ثقل سنجی ) و ارتفاع سطحی دریا ( حاصل از ارتفاع سنجی ماهواره ای ) به عنوان راه حلی به منظور تعیین دقیق ارائه گردیده است . این روش علاوه بر تضمین دقت بالا از نظر تئوری حاکم ، مشکل تعیین ژئوئید دقیق در مناطق ساحلی رانیز حل نموده است . نکات برجسته متدولوژی ارائه شده به شرح ذیل می باشد : (1) حذف اثرات نوپوگرافی جهانی و جرم های در فاصله دور از طریق بسط ها رمونیک های بیضوی تادرجه و مرتبه360/360 به همراه میدان گریز از مرکز بیضوی از مشاهدات ثقلی بر روی سطح زمین با استفاده از مختصات GPS نقاط . (2) حذف اثرات جرم ها در فاصله نزدیک از طریق حل تحلیلی انتگرال نیوتن در سیستم تصویر هم مساحت استوانه ای بیضوی مبنا . (3) تشکیل معادلات مربوط به انتقال به سمت پایین مشاهدات شتاب ثقل تصحیح شده طی مراحل 1 و 2 از سطح زمین به پتانسیل جاذبه بر روی بیضوی مبنا با استفاده ازمختصات GPS نقاط . (4) تبدیل مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای به ارتفاع ژئوئید از طریق اطلاعات مربوط به توپوگرافی سطح آب دریا . (5) تشکیل معادلات مربوط به تبدیل ارتفاع ژئوئید ازمرحله 4 به پتانسیل جاذبه بر روی بیضوی مبنااز طریق کاربرد فرمول برونز بیضوی (6) حل توام معادلات مربوط به مراحل 3 و4 به منظور تعیین پتانسیل جاذبه بر روی بیضوی مبنا از طریق کمترین مربعات (7) بازگرداندن اثرات حذف شده به پتانسیل جزئی حاصل از مرحله 6 (8) تبدیل پتانسیل حاصل از مرحله 7 به ارتفاع ژئوئید از طریق فرمول برونز بیضوی .
برای آزمایش عددی متدولوژی ارائه شده ژئوئید دقیق ایران بر مبنای مشاهدات ثقلی و ارتفاع سنجی ماهواره ای تعیین و نتایج حاصل ارائه گردیده اند .

کلیدواژه‌ها