ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود

نویسندگان

چکیده

چند روش تخمین خسارت سازه های خرپایی مورد بحث قرار می گیرد .نویسندگان با گسترش یکی از این فنها‘ آن را مناسب ارزیابی خرپاها با داده های تغییر مکان ونیز کرنش می کنند . این داده ها می توانند به صورت تحلیلی و یا تجربی وارد تحلیل شوند. همچنین ‘ این شیوه توانایی به کار گیری زیر سازه ها را دارد. باید افزود ‘هنگامی که خسارت در قسمت محدودی از خر پا وارد شود یا بخش مشخصی از سازه در اختیار نباشد و یا وسیله های اندازه گیر ی به میزان کافی در دسترس قرار نگیرد‘ می توان از زیر سازه ها بهره جست. نویسندگان‘ برنامه های رایانه ای برای این شیوه تحلیل نوشته اند و تواناییهای آن را با انجام تحلیلهای تخمین خسارت خرپاهای مستوی مشخص نموده اند. نتیجه های بدست آمده به نظر خوانند گان می رسد.

کلیدواژه‌ها