اندازه گیری های میکروترمور ابزاری مناسب در مطالعات پاسخ ساختگاه

نویسندگان

چکیده

در یک مطالعه جامع به منظور پهنه بندی لرزه ای شهر ارومیه در 220 نقطه اندازه گیری میکروترمورها انجام گردیده است . این اندازه گیری ها به صورت همزمان بر روی رسوب و نقطه مرجع سنگی صورت گرفته و با استفاده از رکورد های ثبت شده ابعاد مختلفی از مسئله اثر ساختگاه مورد بررسی قرار گرفته است . در ابتدا روش های مختلف آنالیز داده های میکروترمور مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور محدود استفاده دو روش متداول Hs/Hr,H/V مورد تحقیق قرار گرفته اند . نتایج نشان می دهد زمانی که فاصله نقطه روی رسوب ازنقطه مرجع زیاد باشد روی Hs/Hr قادر به نمایش پیک تشدید فرکانس غالب ساختگاه نمی باشد ولی روش H/V به خوبی مقادیر فرکانس غالب و ضریب تقویت ساختگاه را نشان می دهد . در حالتی که نقطه روی رسوب نزدیک به نقطه مرجع باشد روش Hs/Hr تا حدی شرایط ساختگاه را نشان می دهد . اگر چه باز هم روش H/V جواب های بهتری را می دهد . در این تقسیم بنید نقاطی بر روی رسوب که فاصله شان تا مرجع سنگی کمتر از 2500 متر بودهبعنوان فاصله نزدیک محسوب شده و در غیر این صورت بعنوان فاصله دور معرفی شده اند . نهایتا این گونه نتیجه گیری شده است که روش H/V بهترین روش در آنالیز داده های میکروترمور می باشد . همچنین فاصله 2500 متر بعنوان یک شاخص در اعتبار بکارگیری روش Hs/Hr معرفی گردید . در ادامه کاربرد میکروترمورها در تعیین اثر توپوگرافی سطحی زمین بر پاسخ ساختگاه مورد بررسی قرار گرفته است و بدین منظور نخست توانایی و پتانسیل میکروترمورها در شناسایی و تخمین اثر توپوگرافی بر پاسخ ساختگاه با استفاده از اندازه گیری های انجام شده در پنج نقطه در تپه شهرک الکترونیک ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفته است . با مقایسه دو مولفه افقی ( شمال جنوب و شرق – غرب ) داده های رکورد شده با مولفه قائم و منحنی هایطیفی آنها میزان اثر توپوگرافی سطح زمین بر پاسخ ساختگاه مشخص شده است . مقایسه نتایج حاصله با شرایط زمین شناسی منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که میکروترمورها کارایی خوبی در تخمین اثر توپوگرافی بر پاسخ زمین دارند . با استفاده از نتایج بدست آمده، نقاط مرجع بیرون زدگی سنگی مورد تحقیق قرار گرفته اند . بررسی ها نشان می دهد که در تعیین نقاط مرجع حتما لازم است اثر توپوگرافی بررسی شده و نقطه مرجع انتخابی عاری از هر گونه توپوگرافی باشد .

کلیدواژه‌ها