اندرکنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق بر پایه روش المان مرزی ، راه حل حوزه زمانی برای پدیده تفرق سه بعدی ارائه شده که به کمک آن اندرکنش غیر خطی امواج دریا و سازه های صلب حجیم با مقطع و شرایط دلخواه مورد بررسی قرار می گیرد . بدین ترتیب حل مسئله در هر گام زمانی به روش معادله انتگرالی و بر اساس تئوری گرین بدست می آید . شرایط مرزی سطح آزاد آب بسط داده می شود تا مرزهای متحرک حوزه سیال ، به مرزهای ثابت در طول زمان کاهش یافته و در نتیجه بجای هر گام زمانی ، تنها یکبار به حل دستگاه معادلات همزمان ناشی از مجزاسازی معادله انتگرالی نیاز خواهد بود . این تمهید باعث کاهش فوق العاده زمان حل خواهد شد . حل مسئله به دو بخش پتانسیل حتمی معلوم و پتانسیل پراکنده مجهول تقسیم می شود که بخش مجهول در زمان و مکان گسترش یافته و باید تعیین گردد . شرط تابش نیز که بر پتانسیل پرامنده اعمال می شود بگونه ای تغییر می یابد که سرعت وابسته به زمان در آن لحاظ شود . آنگاه بر مبنای این مباحث نظری ، نرم افزاری بنام diffraction نوشته شده و از آن برای بررسی تفرق امواج در برخورد با استوانه های مدور قائم استفاده شد . نیروها و تراز سطح آزاد آب مربوط به مراتب اول و دوم برای ابعاد و شرایط مختلف ، ارائه شده و مقایسه نتایج با دیگر تحقیقات انجام شده سازگاری مطلوب را نشان می دهد .

کلیدواژه‌ها