بررسی امکان استفاده از اطلاعات ماهواره توپکس – پوزایدون در تهیه DTM خشکی ها مطالعه خاص : DTM ایران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله امکان استفاده از مشاهدات ماهواره ارتفاع سنجی توپکس – پوزایدون در تهیه DTM خشکی ها مورد مطالعه قرار گرفته است . منطقه جغرافیایی ایران به عنوان نمونه برای این منظور انتخاب و DTM حاصل از ماهواره توپکس – پوزایدون با دو DTM موجود از این منطقه مقایسه گردیده است . بر اساس مطالعات انجام گرفته مشاهدات ماهواره توپکس – پوزایدون می تواند منبع خوبی برای افزایش دقت DTM های موجود و یا افزایش تراکم آنها باشد بر اساس استراتژی بکار برده شده دقت 5/0 متردر مقایسه DTM های موجود حاصل گردیده است . جزئیات تئوری و نتایج مطالعه خاص ارائه خواهد شد .

کلیدواژه‌ها