طراحی و پیاده سازی یک سیستم فتوگرافی رقومی برد کوتاه جهت بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان

نویسندگان

چکیده

اندازه گیری و مدل سازی سه بعدی سطح صورت انسان در زمینه پزشکی و متحرک سازی کاربرد های فراوانی دارد برای این منظور روش های متعددی برای بازسازی سطح صورت بکار گرفتهشده اند که متداول ترین آنها فتوگرامتری رقومی ، پویش لیزر و نور ساختار یافته است .
در این مقاله یک سیستم اتوماتیک برای اندازه گیری و بازسازی سطح صورت انسان توسط روش فتوگرامتری رقومی برد کوتاه طراحی و پیاده سازی شده است و نتایج عددی از یک نمونه واقعی ارائه می شود . در این سیستم ، عسکبرداری از صورت انسان بر اساس طراحی شبکه فتوگرامی برد کوتاه ، توسط یک دوربین آماتور از حداقل هفت ایستگاه همگرا صورت گرفت . محاسبات کالیبراسیون و توجیهخارجی توسط یک شبکه نقاط کنترل سه بعدی که برای این منظور ایجاد و محاسبه گردید ، صورت گرفته است . برای این که محاسبات تناظریابی امکان پدیر باشد ، بافت مصنوعی بر صورت ایجاد شد و تناظریابی به روش Adaptive least squares multi image matching با محاسبه بیش از 18000 نقطه متناظر صورت گرفت . محاسبات بازسازی توسط تقاطع فضایی و با در نظرگرفتن پارامترهای کالیبراسیون انجام و سطح سه بعدی صورت انسان با دقت متوسط 7/0 میلی متر محاسبه گردید . برای ارائه نتایج متناسب با کاربرد هایفوق ، سطح صورت به دو شیوه منحنی میزان و نورپردازی شده نمایش داده شده است .

کلیدواژه‌ها