ارزیابی پاسخ دینامیکی پوشش تونلهای دایروی به عبور امواج تخت

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روش ترکیبی جدیدی در فضای فرکانسی که درآ ن از روشهای المان مرزی و المان محدود به ترتیب برای مدلسازی توده اطراف تونل و پوشش آن استفاده شده است معرفی می گردد . استفاده از توابع شکلی مثلثاتی برای مدل سازی پوشش با توجه به محدودیت روش به شکل دایره ای تونل باعث کاهش زیاد حجم محاسباتی موضوع اندرکنش پوشش و توده اطراف بر اثر عبور موج شده است در حالیکه تطبیق نتایج با تغییر شکل های واقعی همخوانی خوبی را نشان میدهد حدود اعتبار روش از طریق مطالعه پارامتریک انجام شده روی مشخصات مقاومتی حلقه محیط اطراف و فرکانس موج عبوری مشخص شده است نتایج شامل بررسی تغییرات تنش های حلقوی و برشی درپیرامون تونل نیروهای داخلی پوشش و ضرائب تشدید دینامیکی آنها می باشد .

کلیدواژه‌ها