دوره و شماره: دوره 38، شماره 1 - شماره پیاپی 1087، بهار 1383 (83) 
5. کنترل عاطفی تفاوت زمانی سیستم های چند متغیره

جواد عبدی؛ علی خاکی صدیق؛ کارولوکس؛ مهرداد فتوره چی


7. رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر

علیرضا فریدونیان؛ حمیدرضا زارع؛ حمید لسانی؛ دارا معظمی