دوره و شماره: دوره 38، شماره 1 - شماره پیاپی 1087، اردیبهشت 1383 (83) 
کنترل عاطفی تفاوت زمانی سیستم های چند متغیره

جواد عبدی؛ علی خاکی صدیق؛ کارولوکس؛ مهرداد فتوره چی