گسترش مدل جدید برای حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در شبکه های حمل و نقل با پارامترهای غیردقیق

نویسندگان

چکیده

برای حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در مدل جاذبه موجود،از روش هیورستیکی استفاده می گردد که روابط بین این پارامترها تواماً در نظر گرفته نمیشوند و در نتیجه تعداد مراحل تصحیح و زمان حل افزایش می یابند. در این مقاله مدل ریاضی جدیدی ارائه می گردد که این ضعف روش موجود را برطرف کرده است. از طرف دیگر، در دنیای واقعی،پارامترهای یک شبکه حمل و نقل از قبیل زمان طی کردن فاصله بین هر دو منطقه را نمیتوان به طور دقیق و قطعی تعریف نمود،لذا لازم است زمان طی کردن این فاصله بین هر دو منطقه را بصورت یک بازه زمانی تعریف نمود که این بازه زودترین و دیر ترین زمان طی شدن مسافت بین دو منطقه را نشان میدهد. لذا در مدل پیشنهادی به هر پارامترها یک توزیع امکان تخصیص داده میشود. در این مقاله ، ابتدا هر دو روش موجود و پیشنهای توصیح داده شده و در ادامه ضمن ارائه یک مثال، نتایج دو روش مقایسه می گردند.

کلیدواژه‌ها