حل مسئله تأمین بهنگام قطعات مورد نیاز سیستم های تولیدی با استفاده از مدل ریاضی و الگوریتم مورچگان

نویسندگان

چکیده

این مقاله به مدل سازی و حل مسئله جمع آوری بهنگام قطعات مورد نیاز یک مؤسسه تولیدی از تامین کنندگان قطعات می پردازد.در مسئله مورد نظر،وسایل نقلیه از انبار مرکزی حرکت میکنند و باید قطعات مورد نیاز را از تامین کنندگان تحویل گرفته و به انبار مرکزی مؤسسه تولیدی تحویل دهند.مقدار تحویل قطعات به انبار مرکزی تابعی از مدت زمان مسیر گردش وسایل نقلیه می باشد. بنابراین ،سعی بر این است که در یک دوره زمانی معلوم،مسیریابی ناوگان حمل و نقل به نحوی انجام شود که تعداد وسایل نقلیه مورد نیاز و متوسط موجودی ها در انبار مرکزی حداقل شود. در این تحقیق ابتدا مدل ریاضی مسئله و سپس یک الگوریتم مورچگان با بهبود بازگشتی برای حل مسئله فوق ارائه شده است. مقایسه جوابهای حاصل از حل بهینه مدل ریاضی و اجرای الگوریتم مورچگان نشان میدهد که برای مسائل با تعداد تأمین کنندگان محدود،کیفیت جوابهای الگوریتم مورچگان به جوابهای بهینه حاصل از مدل ریاضی بسیار نزدیک می باشد.

کلیدواژه‌ها