یک روش ابتکاری برای حل مساله برش دو بعدی

نویسندگان

چکیده

یکی از مسائل شناخته شده در حوزه تحقیق در عملیات بویژه در زمینه برنامه ریزی تولید مساله برش است. مساله برش دو بعدی انطباق بیشتری با مسائل واقعی در حوزه های صنعتی دارد . از اهداف اصلی در بررسی مساله برش دو بعدی کاهش ضایعات ناشی از برش است ،این مساله زمانی که ماده اولیه برش در حجم وسیعی برش یابد اهمیت بیشتری پیدا میکند. در این مقاله با هدف کاهش ضایعات،فضای جواب برای الگوی برش دوبعدی با یک گراف and-or توسعه داده میشود و سپس با کمک یک الگوریتم بهینه سازی احتمالی مبتنی بر روشهای بهینه سازی محلی یک روش شاخه-کران بهبود یافته برای کاهش فضای جستجوی مساله ارائه می شود. نتایج ارائه شده مؤید قابلیت مناسب الگوریتم در مقایسه با الگوریتم های رایج می باشد.

کلیدواژه‌ها