متدولوژی بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)در سازمان های تحقیقاتی

نویسندگان

چکیده

هدف از این مقاله،ارایه متدولوژی بکارگیری روش تحلیل فراگیر داده ها در سازمان های تحقیقاتی با ورودی ها و خروجی های ناملموس و کمی-کیفی می باشد. گزارش حاضر به نحوه اعمال تغییرات و محدودیت های استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و همچنین روش تبدیل نمودن محدودیت ها و عوامل به روابط ریاضی می پردازد. با توجه به ویژگی های سازمان های تحقیقاتی،وهمچنین شرایط مختلف موجود در روش تحلیل فراگیر داده ها،استفاده ازاین روش جهت اندازه گیری کارایی مراکز تحقیقاتی به سادگی امکان پذیر نخواهد بود. یکی از مهم ترین مسایل موجود در این رابطه،کیفی-کمی بودن ورودی ها و خروجی ها در سازمان های تحقیقاتی است ، که در نتیجه تبدیل موارد کیفی به کمی و ایجاد ورودی ها و خروجی های یکنواخت،امری مشکل می باشد. این فعالیت به طور خاص در یکی از سازمان های تحقیقاتی وزارت نیرو به صورت عملی مورد استفاده قرار گرفته و طی آن کارایی دپارتمان های مختلف مهندسی،با توجه به شباهت فعالیت ها،در سه دوره متوالی اندازه گیری شده است. در نتیجه این فعالیت ،روند تغییرات کارایی هر یک از دپارتمان ها از طریق مدل های برنامه ریزی خطی تعریف شده وبا استفاده از نرم افزار LINGO به صورت کمی درآمده و نهایتاً نتیجه حاصله به عنوان اطلاعات مدیریتی در اختیار مدیریت مجموعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها