تحلیل آرایه های محدود و نامحدود به روش SEMN

نویسندگان

چکیده

روش جدید SEMN برای تحلیل آنتنهای میکرواستریپ با شکل دلخواه ارائه شده است. این روش علارغم جامعیت به علت کندی محاسبات قابل اعمال بر روی آرایه های محدود و نامحدود میکرواستریپی نبوده و اگر تقارنهای ساختاری و تحلیلی اعمال نشود ، تحلژیل آنتنهای تک عنصره نیز توسط رایانه های امروزی روزها طول خواهد کشید . به همین علت، نخست روشهایی برای افزایش سرعت محاسبات ارائه گشته وبا اعمال بر روی یک آنتن پچ میکرو استریپ تاثیر شگرف آن ، بدون هیچ لطمه ای بر جامعیت روش، به اثبات میرسد . سپس نحوه تحلیل آرایه های محدود توسط SEMN سریع، ارائه و بر روی یک آرایه چهار عنصره دارای نتایج اندازه گیری پیاده گشته است. در ادامه، تحلیل آرایه های نامحدود متناوب توسط این روش برای اولین بار فرمولبندی شده و روشی برای تسریع جمع انباره ای نامحدود ارائه گردیده است. نتایج محاسبات آرایه نامحدود نیز با روش MOM مقایسه شده است . در تمامی موارد همخوانی خوبی ملاحظه شده است.

کلیدواژه‌ها