طراحی بهینه آنتن FZPA چند لایه با کارآیی بالا

نویسندگان

چکیده

یکی از عوامل مهم درافزایش کارایی آنتن FZPA،ضریب کارایی فاز این نوع ساختاراست. این ضریب متناسب با تعداد لایه های بکار رفته شده در ساختار FZPA چند لایه و تنوع دی الکتریک مورد استفاده در ساختار چند دی الکتریکی بوده و افزایش آن منجربه افزایش کارایی آنتن میشود . البته در افزایش ضریب کارایی فاز باید محدودیتهای عملی و تئوری را نیز مدنظر داشت لذا طراحی بهینه آنتن منوط به انتخاب مناسب پارامترهای آن می باشد. در این مقاله، ضمن معرفی اجمالی روشهای مختلف تحلیل این ساختارها،سعی شده است که در هر قطر مشخص از آنتن روش طراحی مناسبی ارائه شود بطوریکه برای هر تغذیه با پترن تشعشعی متقارن بتوان محل تغذیه و شعاع نواحی را به گونه ای تعیین نمود که حداکثر بهره آنتن حاصل شود. در نهایت نیز با در نظر گرفتن یک تغذیه طراحی مناسب بر مبنای آن ارائه شده ونتایج حاصل از اندازه گیری با نتایج تئوری مربوطه مقایسه میشود.

کلیدواژه‌ها