برنامه ریزی همزمان AGV ها و ماشین آلات با استفاده از یکپارچه سازی شبکه های پتری و الگوریتم های جستجوی ابتکاری در سیستم های تولید منعطف

نویسندگان

چکیده

در این مقاله الگوریتمی یکپارچه برای برنامه ریزی همزمان AGV ها و ماشین آلات با استفاده از شبکه های پتری و الگوریتم های جستجوی ابتکاری ارائه شده است. در ابتدا با استفاده از شبکه های پتری زمانی مدل مساله مرکب از سه مدول AGV ،محصول و ماشین آلات ایجاد میشود .مدول AGV برای مدلسازی حرکت AGVها،محصول برای مدلسازی فرایند تولید و حرکت قطعات و ماشین آلات برای مدلسازی تخصیص ماشین آلات طراحی شده است. در ادامه، با ترکیب و یکپارچه سازی قوانین توزیع AGVها و ماشین آلات،با روشهای جستجو در درخت دسترسی شبکه پتری مساله یک الگوریتم کارا توسعه داده شده است.نتایج بدست آمده حاکی از کارایی الگوریتم و شبکه های پتری در حل مسایل پیچیده سیستم های تولید منعطف است.

کلیدواژه‌ها