رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر

نویسندگان

چکیده

در این مقاله،روشی برای بهینه سازی سیستم توزیع به کمک بازآرایی فیدر توسعه داده شده است. بازآرایی فیدر روش ساده و کم هزینه ای برای کاهش تلفات سیستم توزیع است که با انجام مانور روی شبکه موجود صورت می پذیرد. در این تحقیق ،رویکرد تئوری گراف برای تحلیل و بهینه سازی شبکه توزیع انتخاب شده است. براساس این تئوری ،تجزیه (وبهینه سازی)گراف به صورت یک مسئله برنامه ریزی خطی معادل سازی میشود. سیستم توزیع به عنوان یک ابر گراف مدل شده و وزن هایی به هر یک از شاخه های گراف داده می شود. سپس،سیستم توزیع به زیرگراف هایی تجزیه میشود. میتوان بطور همزمان کاهش تلفات را با بازآرایی فیدرها در تمامی زیرگراف ها انجام داد.مهمترین ویژگی این روش،توانمند ساختن الگوریتم بازآرایی برای بهینه سازی شبکه های بزرگ است . کاهش قابل توجه در زمان محاسبات،نتیجه مستقیم دیگر تجزیه شبکه است،که بکارگیری این روش را در کاربردهای سریع و حتی بلادرنگ مناسب می سازد. در پایان ،کارآیی روش روی یک سیستم توزیع معروف کوچک نشان داده شده و درباره نتایج حاصله بحث گردیده است.

کلیدواژه‌ها