بهبود روش های هوشمند عامل ترکیب اطلاعات

نویسندگان

چکیده

مسأله ترکیب اطلاعات که در سطحی فراتر از ترکیب داده ها قرار دارد ، این امکان را فراهم می سازد تا از روی اطلاعاتی که هر یک از زوایای مختلف نسبت به یک موضوع گرد آوری می شوند و آمیخته با عدم قطعیت می باشند،نتیجه ای کاملتر و خالصتر حاصل گردد. امروزه نیاز به سیستم های هوشمندی که قادر باشند تا به صورت فراجویشگر شخصی کاربر اطلاعات مورد نیاز او را از میان حجم عظیم اطلاعات در دسترس تهیه کنند و در اختیار وی قرار دهند ، بسیار محسوس است و اقدامات انجام شده در این زمینه هنوز نواقص فراوانی دارند. در همین راستا در این مقاله تلاش شده است تا معماری یک عامل هوشمند سفارشی،که قادر است اطلاعات مورد نیاز کاربر را با توجه به علائق وی از سرویس دهنده های اطلاعاتی مختلف بازیابی نماید ، طراحی و پیاده سازی گردد. این عامل برای نیل به هدف خود از تکنیک های ترکیب اطلاعات بهره می گیرد .در این مقاله از عملگر کارآمدOWA که زیرمجموعه ای از خانواده ی بزرگ انتگرال های فازی است برای شکل دهی مدل عملیاتی عامل هوشمند استفاده شده است. تنظیم
در این عامل هر سه سطح ترکیب اطلاعات، یعنی ترکیب داده ها، ترکیب ویژگی ها،وترکیب تصمیم ها وجود دارند. این عامل قادر است تا با خوشه بندی موضوعات ، مدل رفتاری هر سرویس دهنده ی اطلاعاتی را نسبت به هر خوشه شناسایی نماید و در تصمیم گیری نهایی مورد استفاده قرار دهد.

کلیدواژه‌ها