کنترل عاطفی تفاوت زمانی سیستم های چند متغیره

نویسندگان

چکیده

در این مقاله رویکردی عاملگرا برای کنترل سیستم های با اهداف چندگانه ارائه شده است.اصول این روش مبتنی یادگیری عاطفی و یادگیری تفاوت زمانی بوده ودارای ساختار فازی-عصبی می باشد. روش پیشنهادی میتواند با توجه به موقعیت فعلی ،عملکرد سیستم در زمان های گذشته و اهداف کنترلی موجود،سیستم را به گونه ای کنترل نماید که این اهداف در حداقل زمان و به نحو بسیار مطلوبی برآورده شوند.

کلیدواژه‌ها