دوره و شماره: دوره 38، شماره 2 - شماره پیاپی 391، تابستان 1383 (84) 
8. مطالعه اجزاء محدود رفتار غیر خطی قاب هایمتشکل ازتیرهای لانه زنبوری

شاهرخ مالک؛ حسین حداد کلور؛ کامبیز کامیاب مقدم؛ محمد رضا پور افشاری