دوره و شماره: دوره 38، شماره 2 - شماره پیاپی 391، تیر 1383 (84) 
مطالعه اجزاء محدود رفتار غیر خطی قاب هایمتشکل ازتیرهای لانه زنبوری

شاهرخ مالک؛ حسین حداد کلور؛ کامبیز کامیاب مقدم؛ محمد رضا پور افشاری