بهینه سازی مسیر یابی بار در راه آهن با استفاده از مدل های ریاضی

نویسندگان

چکیده

راههای مختلفی برای نیل به کارآیی اقتصادی در یک سیستم ریلی وجود دارد . از جمله این راه ها که بویژه در شرایط کشور ما موفقیت بیشتری را نوید می دهد . مدیریت بهینه منابع با استفاده از بهینه سازی عملیات است . امروزه یکی از ابزار هادی مهمی که برای این منظور در اختیار قرار دارد ، استفاده از مدل های ریاضی است . در این رابطه می توان به سیستم های پشتیبان تصمیم اشاره نمود که هسته اصلی آنها را یک مدل بهینه سازی ریاضی تشکیل می دهد .
در این مقاله که حاوی نتایج یک تحقیق دانشگاهی است ، یک مدل بهینه سازی جدید برای سطح برنامهریزی تاکتیکی ( میان مدت ) ارائه شده است که مسئله تشکیل قطار های باری در ایستگاه های راه‌آهن را مورد بررسی قرار می دهد . شناسایی گلوگاه ، تعیین طول اقتصادی قطار ، اولویت بندی زوج های تقاضا و تحلیل هزینه ها از جمله کاربردهای این مدل هستند . این مدل ابزار مناسبی برای مسیر یابی جریان بار در شبکه و برنامه ریزی سرویس های باری تحت شرایط معین است . جواب بدست آمده از حل این مدل می تواند راهنمایی مناسبی برای برنامه ریزی هوشمندانه توسط مدیران سیستم باشد .

کلیدواژه‌ها