پایدار سازی مود HG در المان پنج وجهی اجزاء محدود

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک آلمان پایدار پنج وجهی با یک نقطه انتگرال گیری توسط پایدارسازی مود hg برای تحلیل ارتجاعی- خمیری همراه با تغییر شکل های بزرگ ، ارائه شدهاست . این نوع آلمان بویژه برای تحلیل پوسته سازه هایی مناسب است که دارای ترک های متعدد بدون هیچ جهت از پیش تعیین شده ای می باشند ، که این مسئله معمولا در تحلیل ترک خوردگی پوسته هایمرکب تحت اثر بار های ضربه ای رخ می دهد . قانون مندی المان و مراحل کنترل پایدار سازی مود hg بر اساس روش متداول کرنش فرضی برای پایدار سازی المان ها که قبلا توسط belytschko بیان گردیده بود ، استوار می باشد . چندین آزمایش عددی ، از خمش تیر ساده گرفتهتا آنالیز شکست در صفحات لایه ای، برای ارزیابی المان فوق آورده شده اند .

کلیدواژه‌ها