اثر پارامتر حالت در بهبود پیش بینی مدل های الاستوپلاستیک برای خاک های دانه ای

نویسندگان

چکیده

در این مقاله اثر پارامتر حالت در بهبود پیش بینی مدل های الاستوپلاستیک نشان داده شده است . برای این کار یک مدل رفتاری الاستوپلاستیک سطح حدی از طریق وارد کردن مفاهیم مکانیک خاک بحرانی در فرمولبندی مدل اصلاح گردیده است . مدل اصلاح شده توانایی شبیه سازی رفتار نمونه های متراکم و شل ماسه در بارگذاری های زهکشی شده و زهکشی نشده تک سویه و سیکلیک را دارا است . اصلاح مدل از طریق وابسته سازی زاویه انتقال فاز به پارامتر حالت صورت پذیرفته است . پارامتر حالت به صورت فاصله میان نسبت تخلخل نمونه و نسبت تخلخل متناظر با فشار همه جانبه وارد بر نمونه روی خط حالت دایمی تعریف میگردد . مقایسه میان پیش بینی هایمدل و رفتارواقعی خاک در بارگذاری های زهکشی شده و زهکشی نشده ارایه شده است . مقایسه نتایج شبیه سازی با نتایج واقعی ، کارایی ایده پیشنهادی را نمایش می دهد .

کلیدواژه‌ها