بررسی اثر قوس زدگی در شیروانی های مسلح به پارچه گونه های قائم

نویسندگان

چکیده

حدود یک دهه از ارائه تکنیک مسلح نمودن شیروانی ها توسط پارچه گونه های قائم می گذرد . بررسی های تحلیلی و آزمایشگاهی چندی بر روی اینگونه سازه های خاکی مسلح انجام گرفته است . در بررسی های آزمایشگاهی وقوع پدیده قوس زدگی مشاهده و گزارش گردیده و در مطالعات تئوریک محدودی که در این زمینه صورت گرفته ، بیان شده است که منظور نمودن این پدیده ، ضریب اطمینان در برابر لغزش را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد. در این مقاله سعی گردیده تا با بکارگیری روشی مبتنی بر نظریه های متداول قوس زدگی، وقوع این پدیده هم در جهت قائم و هم در جهت افق در شیروانی های مسلح به پارچه گونه های قائم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با استفاده از نظریه های موجود در این زمینه ابتدا شکل و موقعیت سه بعدی پوسته گسیختگی تعیین گشته ، سپس با استفاده از روش مرسوم تعادل حدی و با منظور نمودن اثرات سربار یکنواختی بر روی تاج شیروانی ، فشار آب حفره ای و نیروی افقی شبه استاتیکی معادل زلزله، ضریب اطمینان محاسبه می شود. وقوع پدیده قوس زدگی باعث کوچکتر شدن گوه لغزشی می شود که با کنترل توام اندازه گوه گسیخته شده و مقدار ضریب اطمینان، می توان به طرح بهینه این سازه خاکی مسلح دست یافت.

کلیدواژه‌ها