رابطه بین نتایج آزمایش های غیر مخرب و مغزه گیری با مقاومت فشاری آزمونه های استوانه الی استاندارد در بتن پاشیده ( شاتکریت ) به کار رفته در سازه های پانلی

نویسندگان

چکیده

در بسیاری موراد مقاومت فشاری 28 روزه ازمونه هایمکعبی یا استوانه ای را نمایانگر بتنی در نظر می گیرند که در کارگاه برای ساخت قطعات به کار رفته است . ولی واقعیت این است که این آزمونه ها نمی تواند نماینده بتن بکار رفته در ساخت اجرا باشند . این مساله می تواند بدلایل مختلف ازجمله تفاوت اجرای کارگاهی و آزمایشگاهی ، اختلاف درانتقال و عمل آوری بتن و ازهمه مهمتر در نحوه اجرای سیستم سازه های پانلی نیمه پیش ساخته سبک باشد که به صورت بتن پاشی بوده و اصولا با بتن ریزی و متراکم کردن آن در سیستم های معمولی متفاوت است . مساله دیگر ضخامت کم لایه بتنی در این سیستم می باشد که لازم است مغزه ها با حداقل قطر تهیه شوند که تحقیقات نشان می دهد مقاومت این مغزه ها انحراف معیار بیشتریس نسبت به مغزه های با قطر بزرگتر دارند .
برای ارزیابی مقاومت فشاری بتن پاشیده ضروری است که از چندین روش آزمایش استفاده شود ، زیرا بعضی آزمایشگاه ها مانند مغزه گیری که قابلیت اعتماد بیشتری دارند ، هزینه زیاد داشته و برخی دیگر مانند چکش بتن قابلیت اعتماد و در عین حال هزینه کمتری دارند . از طرفی بعضی از آزمایشها آسیب بیشتری به سازه وارد می کنند ( مانند مغزه گیری ) و بعضی دیگر غیر مخربند و سبب آسیب به سازه نمی شوند ( مانند چکش بتن )
با توجه به موارد ذکر شده در این مقاله سعل شده است که روابطی بین مقاومت آزمونه های مکعبی استاندارد و مغزه های تهیه شده از بتن پاشید و سایر آزمایش های مخرب و غیر مخرب بدست آورده شود .

کلیدواژه‌ها