مطالعه اجزاء محدود رفتار غیر خطی قاب هایمتشکل ازتیرهای لانه زنبوری

نویسندگان

چکیده

رفتار غیر خطی قاب های یک دهانه یک طبقه متشکل ازتیر های لانه زنبوری از طریق مطالعات اجزا محدود مدلهای تفصیلی قاب های نمونه تحت اثر ترکیب بار های قائم وافقی مورد بررسی شده است . قاب های مورد مطالعه دارای تیر های با طول های متفاوت ( تعداد سوراخ های متفاوت ) در نظر گرفته شده اند . همچنین دو نوع ستون مختلف ( ستون با جان تو پر و ستون دوبل تسمه دار ) موردمطالعه قرار داده شده و رفتار قاب های متشکل از دونوع ستون مزبور با یکدیگر مقایسه گردیده است . علاوه بر قاب های متشکل از تیر های منفرد لانه زنبوری با اتصالات متقارب المحور ، قاب های متشکل از تیرهای دوبل خرجینی با اتصالات متداول و همچنین اتصالات خرجینی اصلاح شده نیز مورد بررسی قرار داده شده اند . ضمن توصیف رفتار غیر خطی قاب ها و پدیده های مشاهده شده ، مسائل مربوط به بروز و گسترش پلاستیسیته ، بروز مکانیسم موسوم به ویرندیلی و کمانش جانبی پیچشی جان مورد توجه ویژه قرار داده شده است . مقایسه نتایج حاصل از این مطالعات با نتایج آزمایشات قبلی نگارنده اول حاکی از تطابق نزدیکی بوده است که نشان دهنده قابلیت روش به کار گرفته شده در تخمین رفتار غیر خطی قاب های متشکل از تیر های لانه زنبوری می باشد .

کلیدواژه‌ها