ارزیابی اصول حاکم بر هیدرولیک جریان و طراحی سرریزهای پلکانی

نویسندگان

چکیده

از اهداف طرح سرریز پلکانی می توان به افزایش شدت استهلاک انرژی در طول سرریز و در نتیجه کاهش ابعاد حوضچه آرامش اشاره نمود. این موضوع در توجیه اقتصادی طرح نیز اثر داشته و موجب کاهش هزینه ها خواهد شد. هیدرولیک جریان بر روی سرریزهای پلکانی اخیرا مورد توجه دانشمندان و محققین علوم آبی قرار گرفته و در دهه اخیر تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گرفته است. نتیجه این تحقیقات روابط هیدرولیکی متعددی در این زمینه می باشد. معادلات افت و ضریب اصطکاک در عمده روابط یاد شده بر اساس عمق متوسط بنا نهاده شده و یا اصولا اعداد ثابتی برای ضریب اصطکاک ارائه شده است. در این تحقیق با جمع بندی کلی در خصوص روابط هیدرولیکی حاکم، به منظور استخراج رابطه ای برای ضریب اصطکاک ضمن در نظر گرفتن پارامترهای هیدرولیکی موثر محاسبات در قالب معادلات پروفیل سطح آب صورت گرفته و رابطه مورد نظر نتیجه گیری شده است. رابطه مذکور بر اساس داده های تجربی و با بکارگیری تکنیک بهینه سازی غیر خطی استخراج شده است . صحت و دقت نتایج حاصله بر اساس روابط پیشنهادی با مقایسه با نتایج واقعی ارزیابی گردیده است.

کلیدواژه‌ها