تحلیل پارامتری رفتار دینامیکی پل های خرپایی طره ای بلند دهانه تحت تاثیر زلزله

نویسندگان

چکیده

در این مقاله پارامتر های موثر بر رفتار دینامیکی پل های خرپایی طره ای تحت تاثیر زلزله مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور سه پل سه دهانه با طول های کلی 360 و 552و 744 متر براساس آیین نامه آشتو طراحی گردید و اثرات حرکات تیکه گاهی هماهنگ و ناهماهنگ ، سرعت انتشار موج ، انتقال امواج و هماهنگی میان امواج لرزه ای ورودی در جهت طولی پل ها و با در نظر گرفتن اثر توام و همزمان زلزله در جهت های عرضی و طولی مورد مطالعه قرار گرفت . در جهت عرضی به علت این که عرض پل ها خیلی کم است و اثر ارتعاش نا هماهنگ اهمیت ندارد امواج زلزله برای تمام پایه ها یکسان در نظر گرفته شد . برای تحلیل سه بعدی دینامیکی خطی تاریخچه زمانی ازنگاشت های تاریخچه زمانی تغییر مکان زمین استفاده شده که به صورت مصنوعی و اتفاقی ناهماهنگ گوسی ، مبنی بر شبیه سازی حرکات تصادفی ایستا بطوری که با تابع چگالی طیفی خود همبستگی و یک تابع هماهنگی مشخص مطابقت داشته باشند توسط یک برنامه کامپیوتری که در فضای MATLAB طراحی گردید ، شبیه سازی شده اند . تغییر مکان های تولید شده مصنوعی زمین در فواصل مختلف در سرعت نسبتا بالا دارای پیوستگی خوبی می باشند ولی در سرعت های پائین کاملا ناپیوسته هستند و در سرعت های بالا حرکت امواج اثر ناچیزی بر تغییر مکان های تولید شده مصنوعی زمین دارند . فرض زمین لرزه های یکنواخت در تمامی تکیه گاه ها ، همیشه بحرانی ترین حالت درمحاسبه پاسخ ها نمی باشد و سرعت انتشار امواج تنها در صورتی که اثرات ناهماهنگی در نظر گرفته شوند تاثیر قابل توجهی بر تغییر مکان های طولی و عرضی و قائم پل ها دارد و برای دستیابی به یک طرح مناسب ، تخمین دقیقی از سرعت انتشار امواج مورد نیاز است . اثر ناهماهنگی امواج لرزه ای بر تغییر مکان های عرشه در مقایسه با اثر حرکت موج تاثیر بیشتری بر تغییر مکان های عرشه دارد . برای طرح و آنالیز پل ها در صورت نداشتن دادهایی که در آنها اثر ناهماهنگی و اثر عبور موج لحاظ نشده باشند ، لحاظ تاخیر زمان یا همان اثر عبور موج به تنهایی جواب های قابل قبول تری را می دهد و به منظور دستیابی به یک طرح مناسب ، تخمین دقیقی از سرعت انتشار موج مورد نیاز است .

کلیدواژه‌ها