محدود فرکانسی مناسب جهت پردازش شتاینگاشت های ایران برای انواع شرایط ساختگاهی

نویسندگان

چکیده

برای تحلیل دینامیکی سازه ها لازم است از رکورد های ثبت شده زلزه استفاده شود . داده های خام حاصل از دستگاه های ثبت حرکات زمین ممکن است دارای خطاهایی باشند که بایستی منابع ایجاد خطا و میزان آن با دقت ارزیابی شده و تصحیحات لازم بر روی آنها صورت گیرد . هدف اصلی این تحقیق تعیین محدوده فرکانسی مناسب تصحیح رکورد ها از دیدگاه مهندسی زلزله برای پردازش داده های شتابنگاشت های ثبت شده در ایران برای انواع شرایط ساختگاهی می باشد . برای دستیابی به این هدف روش های مختلف تعیین فرکانس تصحیح مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام استفاده از مدل استاندارد برای طیف دامنه فوریه شتاب ، انتخاب شده است . در انجام این تحقیق مجموعه ای شامل 78 رکورد زلزله ثبت شده در ایران انتخاب گردیده است . در این انتخاب معین بودن زلزله مسبب رکورد و مشخص بودن نوع زمین ایستگاه ثبت رکورد های انتخابی محاسبه گردیده و منحنی آنها ترسیم شده است . از تطابق طیف دامنه فوریه شتاب مولفه های سه گانه هر یک از رکورد های انتخابی محاسبه گردیده و منحنی آنها ترسیم شده است . از تطابق طیف دامنه فوریه با مدل استاندارد فرکانس تصحیح رکورد ها تعیین شده سپس رکورد ها با استفاده از نرم افزار پردازشگر sws در باند فرکانسی انتخابی تصحیح گردیده اند . اثر پارامتر های مختلف از جمله بزرگا ، فاصله کانونی ایستگاه ثبت رکورد تا محل وقوع زمین لرزه و شرایط ساختگاهی ایستگاه ثبت رکورد بر فرکانس تصحیح مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها بر اساس نتایج حاصل برای تحصیح رکورد های ثبت شده در شرایط ساختگاهی مختلف محدوده ای جهت انتخاب فرکانس تصحیح پیشنهاد گردیده است .

کلیدواژه‌ها