دوره و شماره: دوره 38، شماره 4 - شماره پیاپی 404، آبان 1383 (86) 
حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه

رامز وقار؛ منوچهر اولیازاده؛ محسن صارمی؛ احمدرضا شاهوردی؛ محمدعلی عسکری زمانی؛ سید علی سید باقری