اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP)

نویسندگان

چکیده

یک لوله حرارتی با شیار مارپیچ از جنس مس و با سیال عامل اتانول که به موازات محور اصلی یک هواپیمای جنگی قرار دارد. برای خنک کاری مدارات بال آن در هنگام دور زدن در هوا در نظر گرفته شده است. این هواپیما در حین این حرکت بطور همزمان هم دارای حرکت دورانی حول محوری در فضا و هم دارای حرکت چرخشی حول محور اصلی خود خواهد بود. محدوده موئینگی هم برای شیارها بصورت جداگانه و هم برای کل لوله حرارتی در حالت پابا با استفاده از یک مدل ریاضی محاسبه شده است. مشاهده میشود که حد موئینگی کاملا به شتاب دورانی (ar) سرعت زاویه ای چرخش (w2) و زاویه بال هواپیما (T) وابسته میباشد و همچنین در مورد شیارها حد موئینگی بستگی به زاویه شروع آنها در کندانسور هم دارد. یک محدود 1g تا 10g برای ar و یک بازه برای w2 در نظر گرفته شده است. در ادامه مشاهده می شود که حد موئینگی کل لوله (Qtot, cap) با افزایش مقدار ar ابتدا کاهش و سپس افزایش خواهد یافت. لیکن اثر w2 بر Qtot, cap بصورت کاهنده خواهد بود. بعلاوه در مقایسه با کارهای انجام شده قبلی خواهیم دید که دوران خالص بدون چرخش باعث تخمین بیش از حد عملکرد HGHP خواهد شد. اگرچه در این مقاله حرکت کلی بصورت پایا در نظر گرفته شده است ولی در حین چرخش اثرات زوایای مختلف بال بر عملکرد HGHP بررسی گردیده است. این اثر بصورت کاهش حد موئینگی به ازای زوایای بزرگتر بال خواهد بود.

کلیدواژه‌ها