بررسی اثرات فرکانس تقلیل یافته روی گردابه ها و نیروهای آیرودینامیکی وارد بر بالهای مثلثی

نویسندگان

چکیده

ساختار گردابه های بوجود آمده روی بالهای مثلثی شکل در زوایای حمله مختلف مورد ت=حلیل و بررسی قرار گرفته است. این بررسی شامل تحلیل گردابه ها قبل و بعد از انفجار (Burst) بکمک روابط تجربی و تئوری بوده است. همچنین ضرایب نیروی عمودی و پسا و نیز موقعیت نقطه انفجار در حالتهای دائم و غیر دائم (استاتیک و دینامیک) با داشتن اطلاعات تئوری و تجربی برای بالهایی با زاویه پسگرای 60تا75 درجه محاسبه گردیده اند. نتایج حاصله نشان میدهد که افزایش فرکانس تقلیل یافته کاهش زاویه پسگرا و افزایش دامنه ارتعاش باعث افزایش نیروهای عمودی و پسا در حالت دینامیک می گردند. نیروهای دینامیکی در هنگام افزایش زاویه حمله بمراتب بیشتر از نیروهای استاتیکی در همان زاویه حمله می باشند. ولی در هنگام کاهش زاویه حمله این روند برعکس می شود. این پدیده باعث بوجود آمدن حلقه هیستریسیز می گردد.

کلیدواژه‌ها