اثر عامل تنظیم کننده pH بر ترکیب فازی پودرهای باریم هگزافریت تهیه شده بروش سل – ژل احتراقی

نویسندگان

چکیده

ذرات بلوری باریم هگزافریت (BaFe12O19) در حد نانومتر بروش سل – ژل نیترات – سیترات در دو حالت استفاده از آمونیاک و سدیم هیدروکسید بعنوان عامل تنظیم کننده pH تهیه شدند. نتایج نشان دادند که ژلهای نیترات – سیترات در هر دو حالت پس از احتراق یک رفتار خود پیشرونده دارند. فرایند تجزیه حرارتی ژلهای نیترات – سیترات و پودر خام حاصل از احتراق با استفاده از روشهای XRD و DTA / TG مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این بررسیها نشانداد که باریم هگزافریت تک فاز در حالت استفاده از آمونیاک بعنوان عامل تنظیم کننده pH در دمای نسبتا پایین C 900 تشکیل می شود. بررسیهای SEM نشان داد که اندازه متوسط ذرات در حالت استفاده از آمونیاک بزرگتر از حالت استفاده از سدیم هیدروکسید می باشد. نتایج اندازه گیری های خواص مغناطیسی توسط دستگاه VSM نیز نشان داد که پودرهای تهیه شده از ژل حاوی آمونیاک دارای خواص مغناطیسی بهتری نسبت به پودرهای تهیه شده از ژل حاوی سدیم هیدروکسید می باشند.

کلیدواژه‌ها