بهینه سازی عوامل موثر در تولید فریت منگنز روی به روش مرسوم

نویسندگان

چکیده

فریت های منگنز – روی با فرمول شیمیایی (Mn-Zn)Fe2O4 کاربرد زیادی در صنایع برق و الکترونیک دارند. این فریت ها عموما با روش مرسوم ساخت سرامیکها تولید می شوند. این روش که شامل فرآیند کلسیناسیون مواد اولیه می باشد به پارامترهای زیادی نظیر درصد مواد اولیه خلوص مواد اولیه دما زمان و اتمسفر کوره حساس می باشد. از آنجا که این پارامترها می توانند سبب ایجاد ناخالصی و یا تولید اکسیدهای ناخواسته در فریت شوند که این خود سبب کاهش خواص الکتریکی و مغناطیسی فریت می گردد. بهینه کردن شرایط تولید فریت خصوص در مرحله کلسیناسیون از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق ابتدا درصد بهینه مواد اولیه لازم جهت تولید فریت با خلوص بالا برای فریت های منگنز روی تعیین شده است و سپس اثر دما و نیز اتمسفر کوره در فرایند کلسیناسیون بر روی ترکیب فریت حاصله مورد تحقیق قرار گرفته و خواص مغناطیسی پودر بهینه حاصله اندازه گیری شده است. نهایتا مناسب بودن این پارامترها در فریت های منگنز روی با نسبت منگنز و روی مختلف نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها