حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش میزان توانایی باکتریهای بومی منطقه سرچشمه در حل کردن میکروبی کنسانتره مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای این منظور گونه هایی از باکتریهای تیوباسیلوس فرواکسیدن Thiobacillus Ferroxidans از پسابهای معدن مس سرچشمه جداسازی شده و به روش ظروف لرزان Shaking Flasks بر کنسانتره مولیبدنیت اثر داده شده اند . تاثیر افزایش دانسیته پالپ از 1% به 5% تغییر محیط کشت از 9K به Norris و افزودن ماده Tween 80 بعنوان سرفکتانت مورد بررسی قرار گرفلته است. حل کردن شیمیایی این کنسانتره نیز در شرایط مشابه انجام گرفته و نتایج بمنظور مقایسه آورده شده است. نتایج حاصل از این بررسی حاکی از آن است که در حل کردن شیمیایی بوده است. جدایش انتخابی پیریت و کالکوپیریت همراه با مولپیدنیت توسط این سویه از باکتری ها امکانپذیر است. چنانچه هدف از حل کردن میکروبی حذف مس و آهن همراه با مولپیدنت باشد استفاده از محیط کشت Norris با بکارگیری Tween 80 با کوتاه کردن زمان انحلال منجر به کاهش هزینه می شوند.

کلیدواژه‌ها