شبیه سازی کامپیوتری فرآیند شکل دهی شیارهای داخل لوله به روش الکتروشیمیایی

نویسندگان

چکیده

ماشینکاری الکتروشیمیایی یک روش مناسب و موثر در ماشینکاری اشکال پیچیده است که می توان این روش را برای جنسهای سخت بکار برد. از مزایای این روش ماشینکاری سطوحی است که دسترسی به آنها مشکل و یا غیر ممکن است. بدین ترتیب یکی از روشهای مناسب برای ماشینکاری خان درون لوله اسلحه هایی با کالیبر متوسط و بالا روش الکتروشیمیایی است. در این مقاله شبیه سازی سطوح ماشینکاری شده بوسیله این روش با استفاده از مدل ریاضی حاصل از دانش الکتروشیمیایی انجام گرفته و معادلات حاکم به روش عددی حل انجام شده اند.
معادلات حاکم از نوع معادلات دیفرانسیل غیر خطی بوده که به روش تفاضل محدود رانج کوتا حل شده اند. همچنین نتایج عملی این پروسه بر اساس پارامترهای ماشینکاری ذکر شده و در پایان نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج حاصل از آزمایشات عملی مقایسه گردیده است. این مقایسه نشان می دهد که مدل حاصل انطباق خوبی با نتایج عملی دارد.

کلیدواژه‌ها