محاسبه ضریب فعالیت اجزاء محلولهای غیر رقیق پایه آهن

نویسندگان

چکیده

ضریب فعالیت اجزاء محلولهای چند تایی پایه آهن را میتوان بوسیله روابط ریاضی از ضرایب تاثیر اندازه گیری شده برای اجزاء محلولهای سه تایی آن محاسبه کرد اما ماهیت روش استخراج رابطه رایضی مورد استفاده برای این منظور به گونه ای است که صرفا ضریب فعالیت محلولهای چند تایی رقیق (محلولهایی که غلظت اجزاء حل شونده در آنها کوچکتر مساوی یک درصد باشد) را میتوان از اطلاعات موجود درباره محلول های سه تایی بدست آورد. در این نوشتار استخراج رابطه محاسبه ضریب فعالیت بر حسب ضرایب تاثیر با روشی دیگر انجام می گیرد. روش جدید استخراج رابطه نشان می دهد که محاسبه ضریب فعالیت محلولهای چند تایی پایه آهن بر اساس ضریب تاثیر اندازه گیری شده برای محلولهای سه تایی آن محدود به محلولهای رقیق نیست. بلکه برای کلیه محلولهای چند تایی اعم از رقیق و غلیظ در محدوده غلظتی که در محلول های سه تایی پایه آهن رابطه بین Kj , LnKi (I و j اجزاء حل شونده هستند) خطی است از رابطه مذکور برای محاسبه ضریب فعالیت اجزاء محلول های چند تایی هم پایه می توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها