دوره و شماره: دوره 38، شماره 5 - شماره پیاپی 1065، دی 1383 (87) 
بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون

منوچهر اولیازاده؛ والح آقازاده؛ محمد نوع پرست؛ معصومه ترابی